28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

ОИК Кричим се събира на заседание на 28.10.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Младежки дом, етаж 2, гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11.

26.10.2023

Съобщение

ОИК Кричим се събира на заседание на 26.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Младежки дом, етаж 2, гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11.

 
24.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

На 25.10.2023 г. (сряда) от 17.30 ч. в сградата Младежки дом, ет. 1, гр. Кричим, Общинска избирателна комисия Кричим ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии. 

23.10.2023

Съобщение

ОИК Кричим се събира на заседание на 23.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Младежки дом, етаж 2, гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11.

20.10.2023

Обучение за машинно гласуване

На вниманието на жителите на гр. Кричим:

В неделя (22.10.2023 г.) от 09.00 ч. до 16.30 ч. в Младежки дом ще бъде на разположение демонстрационна машина, с която ще се гласува на изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 29.10.2023 г. Молим всички заинтересовани граждани да заповядат и да се запознаят с начина на гласуване.

20.10.2023

Разяснителна интерактивна електронна брошура

На адреса посочен по-долу може да се запознаете с приложената интерактивна електронна брошура, част от разяснителната кампания на ЦИК за предстоящите избори за общински съветници и кметове.

Адрес на брошурата:

https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

20.10.2023

Съобщение

ОИК Кричим се събира на заседание на 20.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Младежки дом, етаж 2, гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11.

19.10.2023

До партиите и коалициите за условията и реда на участие на застъпници на кандидатите и представители на партиите

ВАЖНО!!! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 29 октомври 2023 г. са приети с Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК. Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Общинска избирателна комисия (ОИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28.10.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението на партията, коалицията, местна коалиция или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Застъпници

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са приети с Решение № 2664 от 13.10.2023 г. на ЦИК. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решението) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 4 от Решение № 2664 от 13.10.2023 г. на ЦИК и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК в срок до 17.00 часа на 28 октомври 2023 г. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

Представители

17.10.2023

На вниманието на членовете на секционни избирателни комисии

Относно провеждане на дистанционни обучения на членовете на секционните избирателни комиси провеждани от Сиела Норма АД.

На Вашето внимание предоставяме следните линкове, чрез които може проследите обучението:

на 21.10.2023 г. от 18.00 ч.

Вход към обучението

потребителско име: 336 870 748 600 

парола : HiRpRB 

 

 на 22.10.2023 г. от 18.00 ч.

Вход към обучението

Потребителско име: 315 301 573 022 

Парола: 4wopM2 

 

на 23.10.2023 г. от 19.00 ч.

Вход към обучението

Потребителско име: 387 219 525 726 

Парола: YVfMiz 

 

17.10.2023

Важно съобщение за представителите на партиите!

ОИК Кричим обръща внимание на представителите на партии, че следва стриктно да изпълняват заповед на Кмета на община Кричим № РД-02-09-278/14.09.2023г. по отношение на реда и условията за провеждане на предизборна кампания на територията на община Кричим, съгласно която всички партии следва да съобразят законосъобразното разполагане на предизборни агитационни материали.

16.10.2023

Съобщение

ОИК Кричим се събира на заседание на 16.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Младежки дом, етаж 2, гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11.

13.10.2023

Съобщение

ОИК Кричим се събира на заседание на 13.10.2023 г. от 18.00 часа в сградата на Младежки дом, етаж 2, гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11.

11.10.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Кричим, област Пловдив, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кмет на община Кричим, на 29.10.2023 г., както следва:

Кмет на община Кричим

Общински съвет

07.10.2023

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници.

Общинската избирателна комисия - Кричим, ще приема документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници за изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч.,  на адреса на комисията в град Кричим, ул. “Никола Петков“  № 11, Младежки дом.

Необходимите документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 28.10.2023 г. до 17:00 ч.!

ВАЖНО: Регистрация на застъпници и заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва от ОИК - Кричим съгласно Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. на ЦИК след представяне на:

1. Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ);

2. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно;

3. Към заявлението на партията, коалицията задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx);

4. Декларация от лицата (Приложение № 74-МИ)

 

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Кричим до изборния ден по реда за регистрация на застъпници чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ ) , подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

07.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Кричим се събира на заседание на 08.10.2023г. от 17.00 часа в сградата на Младежки дом,етаж 2, гр. Кричим ул. Никола Петков 11

01.10.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Кричим се събира на заседание на 02.10.2023г. от 17.30 часа в сградата на Младежки дом,етаж 2, гр. Кричим ул. Никола Петков 11

25.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Кричим се събира на заседание на 25.09.2023г. от 17.30 часа в сградата на Младежки дом,етаж 2, гр. Кричим ул. Никола Петков 11

24.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Кричим се събира на заседание на 26.09.2023г. от 17.00 часа в сградата на Младежки дом,етаж 2, гр. Кричим ул. Никола Петков 11

21.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Общинската избирателна комисия - Кричим, ще приема документи за регистрация на кандидатските листи за общински съветници, кандидати за кмет на община Кричим в община Кричим в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч.,  на адреса на комисията в град Кричим, ул. “Никола Петков“  № 11, Младежки дом.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г. до 17:00 ч.!

ВАЖНО: Регистрирането на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва от ОИК - Кричим съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК след представяне на:

ЗА ПАРТИИ и КОАЛИЦИИ :

1.1. Предложение от партията/коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите - Приложение № 51-МИ - за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и Приложение № 52-МИ от изборните книжа -за регистрация на кандидати за кмет на община Кричим; *

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници и кмет на община и се подава отделно предложение (Приложение № 51-МИ и/или приложение № 52-МИ от изборните книжа).

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/ коалицията пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

*Таблици:

- Таблица кандидатски листи за общински съветници

- Таблица за кандидат за кмет на община Кричим

 

21.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Кричим се събира на заседание на 22.09.2023г. от 17.00 часа в сградата на Младежки дом,етаж 2, гр. Кричим ул. Никола Петков 11

16.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Кричим се събира на заседание на 17.09.2023г. от 17.00 часа в сградата на Младежки дом,етаж 2, гр. Кричим ул. Никола Петков 11

13.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинската избирателна комисия Кричим, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Малдежки дом – Кричим, находяща се в гр. Кричим, ул. „Никола Петков“ №11 , етаж 2.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

ВАЖНО: Избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет!

Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветник.

13.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия Кричим, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Малдежки дом – Кричим, находяща се в гр. Кричим, ул. „Никола Петков“ №11 , етаж 2.

Необходимите документи за регистрация на местните коалиции в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

ВАЖНО: В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Местната коалиция може да носи само наименование или абревиатура на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованието на местната коалиция не може да съдържа други думи различни от името на съставна партия или коалиция, не може да съдържа букви, цифри или други знаци.

За регистрация на местна коалиция за участие в местните избори в ОИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

 Регистрация на местните коалиции в ОИК се представя оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка.

Решението за образуване на коалиция се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка партия притежава печат. Ако местна коалиция се образува от партия и коалиция регистрирана в ЦИК и коалицията няма печат, то решението за образуване на местна коалиция се подпечатва само от партията, като в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат. Ако коалицията има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

13.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Кричим, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Малдежки дом – Кричим, находяща се в гр. Кричим, ул. „Никола Петков“ №11 , етаж 2.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!


ВАЖНО: Партия и коалиция регистрирани в ЦИК за участие в местните  избори не представят при регистрацията в ОИК удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

13.09.2023

Съобщение

Общинската избирателна комисия Кричим се събира на заседание на 13.09.2023г. от 17.00 часа в сградата на Младежки дом,етаж 2, гр. Кричим ул. Никола Петков 11

09.09.2023

НА 09.09.2023г. ОТ 10,00ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ НА ОИК КРИЧИМ

ДНЕВЕН  РЕД

ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ОТНОСНО

 

 

1. Определяне член на комисията, участващ в маркиране на печати  / 2броя/ на ОИК Кричим, съставяне и приемане на протоколи за маркиране на печати на ОИК;

2. Определяне на място за обявяване на решенията на ОИК и означаването му;

3. Работно време и дежурства;

4. Реда и свикване на заседанията на ОИК, приемане и обявяване на решенията;

5. Номерация на решенията на ОИК;

6. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при провеждане на  изборите за общински съветници и кметове  на 29 октомври 2023г. в Община Кричим;

7. Определяне на нужда от специалист -експерт към ОИК;

8. Определяне на видовете регистри в ОИК, водени по време на МИ 2023.

9. Инструкция за мерките за защита на личните данни на избиратели и кандидати, събирани, обработвани и съхранявани от ОИК Кричим при подготовката и провеждането на МИ 2023г.;

10. Избиране на говорител ОИК Кричим;

11. Други.

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 104-МИ / 30.10.2023

  относно: Избор на общински съветници

 • № 103-МИ / 30.10.2023

  относно: Избор на кмет на община

 • № 102-МИ / 29.10.2023

  относно: Обявяване край на изборния ден за общински съветници и кметове в община Кричим на 29 октомври 2023 год.

всички решения