Общинска избирателна комисия Кричим


РЕШЕНИЕ
№ 3
Кричим, 09.09.2019

ОТНОСНО: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от Общинска избирателна комисия Кричим в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 85, чл. 87, ал. 2, чл. 88 от Изборния кодекс и Решение № 848/28.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Кричим

               

Р Е Ш И:

 1. Заседанията на ОИК се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на Общинска избирателна комисия Кричим (ОИК):

 

 1. Членовете на ОИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията и се поставя на общодостъпно място, определено по раздел ІІ.
 2. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.
 3. Заседанията на ОИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 5. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то. Членовете на ОИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 6. За заседанията на ОИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 7. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато ОИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписват кратко описание на предложението за решение и изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК. Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.
 8. При отмяна на решението за отхвърляне ОИК постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от всичките й членове.
 9. Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от АПК пред Административния съд по местонахождение на съответната общинска избирателна комисия. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.
 10. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
 11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подписват от председателя и секретаря.
 12. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
 13. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председателя и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 14. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК се подпечатват с печата й.
 15. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции/местни коалиции или представляващите инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 16. Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 17. Обявяване на решенията:

1.Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Решенията се поставят на северната остъклена част до входната врата на Младежки дом гр. ,ул.“Никола Петков “ № 11. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции. Срокът за обжалване на решенията на ОИК започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

     2.Непосредствено след края на заседанието на ОИК на което са приети взетите решения и протокола от заседанието се публикуват на интернет страницата на комисията www.oik1639.cik.bg

Решението беше  прието без допълнения и възражения от всички присъстващи членове.

Председател: Венета Методиева Павлова

Секретар: Шенай Смаил Джанали

* Публикувано на 09.09.2019 в 21:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 75 / 01.11.2019

  относно: Допълнение към решение №72/29.10.2019г. за избор на общински съветници

 • № 74 / 01.11.2019

  относно: Допълнение към решение №73/29.10.2019г. за избор на кмет на Община Кричим

 • № 73 / 29.10.2019

  относно: Избор на Кмет на Община Кричим

всички решения